Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

Oxitrate Reuse – har løsningen

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan. Fiskerinæringen omfattes av de nye kravene og det jobbes nå iherdig med søknader om dispensasjoner ifht utslippsdirektivet og det medfølgende BAT-regelverket fra EU. Hva vil de nye rensekravene bety for fiskeindustrien i Norge og hvilke løsninger finnes for å imøtekommekravene?

Konsekvensene for næringsmiddelindustrien ved implementeringen av industriutslippsdirektivet (IED - Industrial Emissions Directive) er betydelige. IED er et EU-direktiv som er implementert i den norske avfallsforskriften gjennom EØS-avtalen. Dette direktivet spiller en viktig rolle i å redusere forurensning og sikre like konkurransevilkår for industrien i Europa. Basert på prinsippet om beste tilgjengelige teknikker (BAT), krever IED at virksomhetene opererer i samsvar med kravene gitt av myndighetene i medlemsstatene. Kravene inkluderer tillatelsesbetingelser basert på BAT, som også omfatter utslippsgrenseverdier. Tillatelser oppfylles basert på den totale miljøprestasjonen til anlegget, inkludert utslipp til luft, vann og land, avfallshåndtering, bruk av råmaterialer, energieffektivitet, støyreduksjon, forebygging av ulykker og rehabilitering av området etter at virksomheten er avsluttet.

For næringsmiddelindustrien, spesielt innen fiskeri, er utslipp til vann av stor betydning. Mange BAT-konklusjoner spesifiserer at BAT-AEL (beste tilgjengelige teknikker - tillatt utslippsnivå) for utslipp til vann gjelder direkte utslipp til en resipient, for eksempel en elv, innsjø eller sjø. Det er viktig å merke seg at BAT-AEL-verdiene gjelder på det punktet der utslippet forlater anlegget. Dette betyr at industrianlegget må implementere passende teknikker og tiltak for å sikre at utslippene oppfyller de fastsatte BAT-AEL-verdiene før de når resipienten. Dette stiller krav til effektiv rensing og avanserte teknologier for å begrense utslippene og minimere miljøpåvirkningen.

Under informasjonsmøtet om BAT-AEL for utslipp til vann i næringsmiddelindustrien den 3. juni 2021, ble det presisert at alle virksomheter under IED må ha en tillatelse til drift og utslipp i henhold til forurensningsloven. Virksomheter som allerede har tillatelse må få revidert tillatelsen med tanke på BAT-AEL.

Dette betyr at fiskerinæringen har et selvstendig ansvar for å overholde BAT-AEL og begrense sine utslipp. Industrien må iverksette tiltak for å redusere egne utslipp og overholde kravene i tillatelsen og forurensningsloven. Spesielt når det gjelder utslipp av prosessvann, må rensing enten skje innenfor deres eget anlegg eller på et offentlig renseanlegg som oppfyller de nye utslippskravene. En av de betydelige konsekvensene er at næringen vil være pålagt å rense mer av sitt eget avløpsvann eller bygge egne renseanlegg som tilfredsstiller de nye utslippskravene. Dette kan medføre betydelige investeringer og økte kostnader for industrien. Utfordringene inkluderer også arealkonflikter og behovet for tilstrekkelig plass til å bygge egne renseanlegg. For å oppfylle BAT-AEL-kravene, må næringen implementere de beste tilgjengelige teknikkene for å redusere utslippene til vann i henhold til BAT 12-skjemaet.

Det er også verdt å nevne at det kan være midlertidige utsettelser fra utslippsgrensene fastsatt i direktivet i tilfeller der de medfører uforholdsmessig store kostnader sammenlignet med miljøfordelene. Dette kan være relatert til anleggets geografiske plassering, lokale miljøforhold eller tekniske forhold ved anlegget. Unntakene er imidlertid ikke permanente, da virksomhetene i utgangspunktet skal oppfylle BAT-AEL på et senere tidspunkt. Midlertidige utsettelser kan også gis dersom virksomheten har en plan for å gjøre prosessendringer eller etablere og drifte et nytt renseanlegg.

I denne sammenhengen kan Oxitrate Reuse være en løsning som kan hjelpe fiskerinæringen med å overholde BAT-AEL-kravene på en mer kostnadseffektiv måte. Oxitrate har utviklet et nytt innovativt system kalt "Oxitrate Reuse", som tar sikte på å rense og gjenbruke prosessvann på en effektiv måte. Ved å implementere dette systemet, som er en containerbasert løsning, kan det være mulig å oppfylle de nye BAT-AEL-kravene og samtidig redusere utslippene på en kostnadseffektiv måte. Container-løsningen løser arealkonflikt og behovet for tilstrekkelig plass til å bygge eget renseanlegg.

Oxitrate Reuse

Bilde: Pumpestasjon 2/8

Oxitrate Reuse

Bilde: Kera EKS filter 1-8

Selve systemet vil videre kunne separere og rense bestanddelene i blodvannet og deretter rense prosessvannet i samsvar med BAT-AEL-kravene. I tillegg har Oxitrate Reuse en unik teknologi med målsetning om å gjenbruke store mengder av fabrikkens prosessvann, samtidig som det bidrar til å redusere energiforbruket. Dette til ta hensyn til den totale miljøprestasjonen til fabrikken på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Ved å velge Oxitrate Reuse vil fabrikker unngå store investeringer for å oppfylle de nye BAT-AEL-kravene.

Skjema nedenfor viser resultater for Oxitrate Reuse:

Oxitrate Reuse

Kilder:

Kontakt oss

Relevante artikler

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer

Ny løsning som løser utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall i henhold til nye BAT-AEL krav!

Les mer

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »