Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Miljøforskrifter

Miljøvennlig desinfeksjon med Oxitrate

Oxitrate er det mest miljøvennlige rensingssystemet som er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien i Skandinavia, og en av de mest effektive desinfeksjonsmidlene i verden. På grunn av EU / EØS-direktivet ”Biocide direktivet”, reguleringer vedrørende kjemikalier, REACH, og Hygiene- pakken som trådte i kraft, må all matprodusenter undersøke hvilke rengjørings og desinfiseringsmetoder som vil gi den mest miljøvennlige løsningen.

Oxitrate Systemet leveres med en full- service avtale og kommer i en kostnadseffektiv pakke som er enkel å installere og bruke. Ansatte som bruker Oxitrate trenger ikke verneutstyr, og oppløsningen trenger ikke å bli samlet i egne tanker. I motsetning til lignende produkter på markedet kan det behandles som vanlig avløpsvann. Oxitrate inneholder Natriumkloritt som kommer opp i et maksimalt nivå på 1 ml per liter vann. Utslippsnivået av dette er mindre enn 0,3 % salt, og vanligvis vil utslipp være halvparten av denne mengden. Dette betyr at Oxitrate System utslippsverdier er så lav at det ikke er nødvendig å følge biocidforskriften.

Vann har et gjennomsnittlig saltinnhold på 3,5 %. Elektrostatisk / elektrolytisk behandling av vannet er hemmeligheten bak den lave verdi, siden behandlingen forbedrer middelets desinfiseringsevne. Når det utsettes for frisk luft en kort stund blir biocid effekten sterkt redusert, og det eliminerer eventuelle risikoer for miljøet eller for personlig helse. Dette er et betydelig gjennombrudd!

Oxitrate rensesystem eliminerer bruk av farlige kjemikalier, men det gir likevel en rask og rimelig rensing, samtidig som det reduserer nedetid under desinfiseringsprosessen. Dermed kan matprodusentene være trygge på at ingen av deres produkter, ansatte eller miljøet utsettes for fare, i tillegg til at systemet har en økonomisk fordel.

Oxitrate tilfredsstiller alle EU / EØS-direktiver uten ytterligere tiltak fra næringsmiddelindustrien. Det er også registrert i Produktregisterguiden og Probase EU, og er unntatt fra sentral godkjenning ettersom det ikke inneholder noen giftstoffer.


Desinfeksjon og kontroll av drikkevann

Drikkevann forskriften sier at drikkevann fra vannverk alltid må være desinfisert. Desinfeksjonen må hemme mottakeren fra å få aktive smusspartikler i vannet. Prosessen må utføres korrekt, sikkert, og vannet må ikke inneholde partikler som gjør prosessen mindre effektiv, eller føre til dannelse av uønskede partikler før det er desinfisert. Forskriften beskriver også parametere, metoder og verdier som man må styre for å sikre at vannet er fritt for forurensning. Det er analysert for bakterier som finnes naturlig i tarmene til pattedyr og fugler, ikke for forurensning. Denne bakterien kalles “indikasjon bakterien” og indikerer tilstedeværelse av fekal forurensning.

Vannverk må jevnlig undersøke alt vann som renner inn til dem. Vannet fra vannverk har drikkevannskvalitet, men risikoen for kontaminering gjennom fordelingsprosessen er der fortsatt. Noen eksempler på dette er: fekal forurensning fra fugler i åpne bassenger, inntak av avløpsvann i utette rør, og rør med dreneringsvann og drikkevann som krysses. Tette avløpsrør, eller de med liten kapasitet når det kommer store nedbørsmengder, har ført til flom og forurensning av grunnvannet og overflatevann kilder. Selv om vannverk har desinfeksjonsmidler kan fetal belastningen bli for høy for den normale desinfeksjon prosess for å deaktivere alle mikrober.

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystemer, godkjenner vannbehandlingsprodukter, reviderer forskrifter og veiledninger, og gir informasjon om viktige og nyttige reguleringer i drikkevannsektoren. Som et alternativ til klor som benyttes i dag kan Oxitrate på en sikker måte og uten fare eller skade benyttes til desinfeksjon av drikkevann


Beskyttelse av ballast vann

Utslipp av ballastvann som sikrer stabiliteten av skip og plattformer er et område med økende grad av bekymring. Kontroll av spredningen av fremmede marine arter via ballastvann ble godkjent av regjeringer som en internasjonal traktat i 2004. Imidlertid har de globale reglene ikke trådt i kraft internasjonalt ettersom kun 22 land har undertegnet traktaten – det utgjør 65 % av bruttotonnasje av verdens handelsflåte.

Spredning av forurenset ballastvann med fremmede arter kan være en av de største truslene mot den naturlige balansen i verdens biologiske mangfold. Miljøskader som følge av forurensning i ballastvann er unøyaktige og uregelmessig, og forurensningen vil øke i takt med global shipping. Dette er en sak av stor bekymring. Lossing av forurenset ballastvann kan skade den naturlige balansen i lokale marine miljøer. For å forhindre introduksjonen av invaderende arter, har EPA laget forskrift om utslipp av ballastvann som gjelder alle fartøy. Forskrifter sier at ballastvann ikke kan slippes ut eller bytte ut innenfor visse økonomiske soner.

Hvis rensing må forestas må riktige teknikker brukes, testene må utføres før lossing, og skipets kapteiner må registrere at alt har blitt gjort i henhold til gjeldende regler. Oxitrate kan eliminere alle arter og organismer i en forurenset ballasttank når de filtreres skikkelig. Oxitrate kan også produseres ombord i transitt, med et OCDW apparat, som deretter kan tilsettes direkte til ballasttankene.

Oxitrate kan eliminere alle arter og organismer i en forurenset ballasttank når de filtreres skikkelig. Oxitrate kan også produseres ombord mens fartøyet er i transitt i et OCDW apparat, vannet kan deretter tilsettes direkte til ballasttankene.